Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy

Zwoleń

 • Gmina Zwoleń
 • Powiat Zwoleński
 • Parafia
 • ZTH Spedytor

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Login Form

0073330
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
W tym miesiącu
Zeszły miesiąc
Wszystkie
5
179
462
462
1209
1188
73330

Prognoza
24

18.59%
23.97%
2.42%
0.69%
0.03%
54.30%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:3.238.173.209

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zarząd

Zarząd Klubu:

Kasprzycki Bernard

Chmielewski Mieczysław

Jargot Robert

Skrzypek Józef

Ostrowski Andrzej

Komisja Rewizyjna:

Figura Arkadiusz Roman

Grabara Piotr

Pęksyk Jan

Komitet Założycielski:

Kasprzycki Bernard

Pęksyk Jan

Skrzypek Józef

Chmielewski Mieczysław

 

Statut

STATUT MŁODZIEŻOWEGO

PARAFIALNEGO KLUBU SPORTOWEGO

„ZWOLEŃ”

 

 

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

 

 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§1

 1. Młodzieżowy Parafialny Klub Sportowy „Zwoleń”, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież w wieku szkolnym, ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, sympatyków na terenie Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.
 2. Klub używa nazw Parafialny Klub Sportowy „Zwoleń” (nazwa skrótowa: MPKS)

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Siedzibą Klubu jest parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu- 26-700 Zwoleń ul. Kard. Wyszyńskiego.

§3

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, póz. 113; zm. Nr 137, póz. 639), dlatego też podlega ewidencji i posiada osobowość prawną.

§4

 1. Klub działa zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. L13 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz z własnym Statutem.
 1. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
 1. Klub działa w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: KSS RP).
 1. Klub jest ludowym klubem sportowym i działa w ramach Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

§5

Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.

§6

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ DRUGI

 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Klubu jest:

 1. wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej;
 1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Parafii, przy współudziale szkoły, oraz w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu;
 1. angażowanie wszystkich uczniów, zwłaszcza mieszkających na terenie Parafii Zwoleń, do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 1. uczestniczenie w imprezach sportowych;
 1. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów, zwłaszcza mieszkających na terenie Parafii Zwoleń, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 1. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 1. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
 1. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 1. udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz w katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych.

§8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Parafią, dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz organami administracji rządowej.

§9

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

§10

Dla zapewnienia środków finansowych do realizacji celów, o których mowa w § 7 Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ TRZECI

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 1. uczestników;
 1. honorowych;
 1. wspierających.

§12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 1. Członkami – uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni, obywatele polscy bądź obywatele innych państw mieszkający aktualnie w Polsce – za zgodą rodziców lub opiekunów – na podstawie pisemnej deklaracji przyjęci w trybie określonym w ust.1.
 1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju sportu katolickiego w Polsce i na świecie. Godność członka honorowego na wniosek Prezesa Klubu nadaje doroczne Walne Zgromadzenie Klubu. Klub może składać wnioski do Kapituły Generalnej o nadanie godności członka honorowego KSS RP.
 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, uznające i wspierające cele Klubu, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 2. wybierać i być wybieranymi do Władz Klubu;
 1. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
 1. korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu oraz KSS RP w sposób i w zakresie określonymi odpowiednimi regulaminami;
 1. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju Klubu i domagać się ich rozpatrzenia;
 1. nosić odznakę z godłem KSS RP oraz posiadać legitymację członkowską.
 1. Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z zastrzeżeniem podanym w § 18 ust. 3.
 1. Członkowie wspierający mają prawo:
 1. zgłaszać postulaty dotyczące działalności Klubu, rozwoju rekreacji i sportu oraz sposobu wykorzystania ich wsparcia dla Klubu;
 1. brać udział w imprezach Klubu na zasadach określonych w regulaminie danej imprezy;
 1. korzystać z obiektów i urządzeń sportowych na zasadach określonych przez gospodarza obiektu.

§14

Członkowie Klubu są obowiązani do:

 1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu oraz KSS RP jako całości i podnoszenia poziomu organizacyjnego i sportowo-rekreacyjnego oraz ich prestiżu społecznego;
 1. przestrzegania etyki katolickiej, Statutu i regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie;
 1. prowadzenia działań na rzecz upowszechniania rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 1. opłacania ustalonych składek.

§15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu;
 1. rozwiązania się Klubu;
 2. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu;
 1. wykluczenia z KSS RP przez Kapitułę Generalną.
 1. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Klubu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 1. Zawieszenie członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych, działalności turystycznej i szkoleniowej Klubu.
 1. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu.

ROZDZIAŁ CZWARTY

 

WŁADZE KLUBU

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu;
 1. Zarząd Klubu;
 1. Komisja Rewizyjna.

§17

Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§18

 1. Wyboru Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym.
 1. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata od dnia wyboru. Po upływie kadencji Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna działają do czasu powołania nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej.
 1. Do władz Klubu mogą być wybrani tylko członkowie zwyczajni Klubu.

§19

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 1. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek jednej czwartej ogólnej liczby członków Klubu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§20

 1. W Walnym Zebraniu Klubu udział biorą:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu oraz członkowie honorowi;
 1. z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd.
 1. Uprawnieni do udziału winni być zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, co najmniej 7 dni przed jego terminem.
 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

§21

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;
 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Klubu;
 1. uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Klubu;
 1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 1. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu;
 1. ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
 1. nadawanie godności członka honorowego Klubu;
 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań, o których mowa w § 15 ust. 4, § 24 ust.3, § 36 ust. 3.
 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

§22

 1. Zarząd Klubu składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
 1. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 1. Zebranie Zarządu Klubu zwołuje Prezes lub Sekretarz.
 1. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Prezes lub Sekretarza.
 1. W okresie pomiędzy zebraniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§23

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działalnie w jego imieniu;
 1. realizacja wytycznych Kapituły Generalnej KSS RP;
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu;
 1. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
 1. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
 1. przyjmowanie i skreślanie członków;
 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 1. tworzenie sekcji;
 1. składanie sprawozdań z działalności Klubu;
 1. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§24

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków Zarządu.
 2. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu trzydziestu dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 1. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

§26

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu;
 1. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
 1. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
 1. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeśli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działalności Klubu;
 1. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem lub z istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§27

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Komisji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 1. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub o odwołaniu członka Komisji podejmuje Komisja Rewizyjna większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby członków Komisji.
 1. Usunięty lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu trzydziestu dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§28

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć jednej drugiej członków pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

 

WYRÓŻNIENIA I KARY

§29

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 1. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§30

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem, zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
 1. upomnienia;
 1. nagany;
 1. zawieszenia w prawach członka na okres dwunastu miesięcy;
 1. wykluczenia z Klubu.
 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie trzydziestu dni od doręczenia mu uchwały o ukaraniu.
 1. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ SZÓSTY

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§31

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 1. Na fundusze Klubu składają się:
 1. składki członkowskie;
 1. darowizny i zapisy;
 1. wpływy z imprez organizowanych przez Klub;
 2. dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi;
 1. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny;
 1. dochody z majątku;
 1. dochody z działalności gospodarczej;
 1. inne wpływy.

§32

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących osób: Prezes, Sekretarz, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ SIÓDMY ZMIANA STATUTU

 

I ROZWIĄZANIE KLUBU

§33

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§34

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji.
 1. Majątek Klubu po rozwiązaniu staje się własnością Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu